Bærekraft

Bærekraft

Tekniske løsninger for en bærekraftig fremtid

Bærekraft i Aratron AS

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene består av 17 hovedmål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

For Aratron er bærekraft en integrert del av vår virksomhet. Vi ønsker å være aktive i og bidra til utvikling av et mer bærekraftig samfunn og se at overgangen gir forretningsmuligheter for våre kunder.

Aratron støtter de ti grunnleggende prinsippene i FNs Global Compact og våre interne etiske retningslinjer, samt våre etiske retningslinjer for leverandører som er basert på grunnleggende internasjonale konvensjoner. Vi bruker FNs globale bærekraftsmål som utgangspunkt for vår dialog med interessenter for å identifisere bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter som en del av vår samlede bærekraftsvurdering. For å sikre at vi utvikler oss i retning av våre langsiktige bærekraftsmål, er vårt bærekraftsarbeid fullt integrert i vår forretnings- og strategiplanlegging.

Vi har rettet fokuset mot tre områder for å imøtekomme FNs mål innen 2030.

Bærekraftig forretningsvirksomhet

«Ved å tilby tekniske løsninger som bidrar til våre kunders skifte og utvikling, har vi som mål å generere bærekraftig virksomhet»

Vi er daglig i dialog med våre kunder med fokus på å identifisere de beste og mest bærekraftige tekniske løsningene. Dette innebærer både å forbedre våre kunders virksomhet og bidra til ulike samfunnsmessige fordeler, som mer energieffektiv transport og prosesser, produksjon av fornybar energi, renere utslipp og tryggere arbeidsplasser. Aratron opererer på mange ulike teknologiområder og har store muligheter til å være en katalysator for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn og industri. Dette inkluderer for eksempel ledende tekniske løsninger for elektrifisering, automatisering, Industri 4.0, infrastruktur, løsninger for å redusere utslipp, medisinsk teknologi og oppbygging av infrastruktur.

Bærekraftig organisasjon

«Gjennom en likeverdig og klimavennlig virksomhet ønsker vi å skape en attraktiv og bærekraftig organisasjon»

Vi ser at vi står overfor store globale utfordringer for å redusere vår felles klimapåvirkning og vi jobber derfor for å redusere påvirkningen fra vår virksomhet. Vi har satt oss som mål å redusere CO2-utslippene med 50% innen 2030, med 2020 som basisår. Vår største påvirkning er transport av varer hvor vi jobber med å effektivisere transporten og å gå over til mer uslippsvennlig transport. For å redusere utslippene fra egen lokal drift fokuserer vi på mer miljøvennlig persontransport og bruk av hjemmekontor samt energieffektivisering og konvertering til fornybare kilder for lys og oppvarming.

Det er viktig for Aratron å kunne tilby et stimulerende og sunt arbeidsmiljø. Vi vil være en arbeidsplass som gir medarbeiderne tillit, fellesskap og trygghet. Medarbeiderne våre skal kunne ha det bra, både fysisk og psykisk, når de er på jobb hos oss. Oppnå full likestilling mellom kjønnene gjennom et inkluderende arbeidsmiljø og fokus på rekruttering av kvinner.

Bærekraftig verdikjede

«Gjennom strukturert leverandøroppfølging fremmer vi gode arbeidsforhold og ansvarlig produksjon for en bærekraftig leverandørkjede»

Det er viktig å sikre en bærekraftig leverandørkjede, både når det gjelder å levere verdi til våre kunder og for å bidra til bærekraftig utvikling.

Aratron har et stort antall leverandører over hele verden, men de fleste innkjøp er hentet fra leverandører i Europa. Internasjonalisering gir mange muligheter, mens viktigheten av å ta ansvar i hele leverandørkjeden øker også. Det blir stadig viktigere å sikre god forretningsetikk, vår nulltoleranse for korrupsjon og respekten for menneskerettighetene i hele leverandørkjeden.

Våre leverandørrelasjoner er ofte langsiktige og kjennetegnes av et nært samarbeid om hvordan leverandørens produkter kan brukes i ulike kundeapplikasjoner. Samarbeidet gagner kvalitet og kundetilfredshet, samtidig som vi får gode forutsetninger for konstruktiv dialog med leverandører om bærekraftsrisiko og fortsatt utvikling.

Samarbeidet med leverandører bygger på våre etiske retningslinjer for leverandører. Gjennom dialog sørger vi for at minimumskravene i vår kodeks blir oppfylt på områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, likebehandling, antikorrupsjon og miljø.